Showing all 9 results

Phụ gia  là những chất được sử dụng vì nhiều lý do – chẳng hạn như bảo quản, tạo màu, tạo ngọt, v.v. – trong quá trình chế biến thực phẩm.